Памер шрыфту
A- A+
Iнтэрвал памiж лiтарамі
Каляровая схема
A A A A
Дадаткова

ПЕРАЛІК адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляе ДУА «Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі «Маяк» г.Мінска» па заявах грамадзян

(на падставе Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 года № 200 «Аб адміністрацыйных працэдурах, якія ажыццяўляюць дзяржаўныя органы і іншыя арганізацыі па заявах грамадзян»)

Пералік адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюць спецыялісты ў адносінах да грамадзян

Дакументы, якія павінны даць грамадзяне

Тэрмін выдачы дакумента

Тэрмін дзеяння дакумента

Адказны — інспектар аддзела кадраў Цыбульская Вераніка Генаддзеўна, зав. Палявы, 2а, каб. 104, тэл. (017) 310 35 24. Час працы: панядзелак-пятніца – 10.00-19.00, абед – 14.00-15.00

2.1. Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

-

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.2. Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасадзе

-

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.3. Выдача даведкі аб перыядзе працы, службы

-

дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.5. Назначэнне дапамог па цяжарнасці і родах

- пашпарт ці іншы дакумент, пацвярджаючы асобу

- лісток непрацаздольнасці

- даведка аб памеры заработнай платы – у выпадку, калі перыяд, за які вызначаецца сярэднедзённы заробак для назначэння дапамогі, складаецца з перыядаў працы ў розных наймальнікаў

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту альбо прадстаўлення дакументаў і (ці) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (ці) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, – 1 месяц

на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздольнасці

2.6. Назначение пособия в связи с рождением ребенка

- заява

- пашпарт ці іншы дакумент, пацвярджаючы асобу

- даведка аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь

- пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіця нарадзілася па-за межамі Рэспублікі Беларусь 

- свидетельства о рождении, смерти детей, в том числе старше 18 лет (представляются на всех детей)

- копия решения суда об усыновлении (удочерении) (далее – усыновление) – для семей, усыновивших (удочеривших) (далее – усыновившие) детей

- выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей (удочерителей) (далее – усыновители), опекунов) или иные документы, подтверждающие их занятость, – в случае необходимости определения места назначения пособия

- копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, – для неполных семей

- копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об установлении опеки (попечительства) – для лиц, назначенных опекунами (попечителями) ребенка

- свидетельство о заключении брака – в случае, если заявитель состоит в браке

10 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций - 1 месяц

единовременно

2.8. Назначение пособия женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности

- заявление

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

- заключение врачебно-консультационной комиссии

- выписки (копии) из трудовых книжек заявителя и супруга заявителя или иные документы, подтверждающие их занятость, – в случае необходимости определения места назначения пособия

- копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, – для неполных семей

- свидетельство о заключении брака – в случае, если заявитель состоит в браке

10 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций - 1 месяц

единовременно

2.9. Назначение пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет

- заявление

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

- свидетельства о рождении детей (при воспитании в семье двоих и более несовершеннолетних детей – не менее двух свидетельств о рождении) (для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, – при наличии таких свидетельств)

- копия решения суда об усыновлении – для семей, усыновивших детей

- копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об установлении опеки (попечительства) – для лиц, назначен-ных опекунами (попечителями) ребенка

- удостоверение инвалида либо заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии – для ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет

- удостоверение пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий – для граждан, постоянно (преимущественно) проживающих на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в зоне последующего отселения или в зоне с правом на отселение

- свидетельство о заключении брака – в случае, если заявитель состоит в браке

- копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, – для неполных семей

- справка о периоде, за который выплачено пособие по беременности и родам

- выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей, опекунов) или иные документы, подтверждающие их занятость, – в случае необходимости определения места назначения пособия

- справка о том, что гражданин является обучающимся

- справка о выходе на работу, службу до истечения отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и прекращении выплаты пособия – при оформлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет другим членом семьи или родственником ребенка

- справка о размере пособия на детей и периоде его выплаты – в случае изменения места выплаты пособия

10 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций - 1 месяц

по день достижения ребенком возраста 3 лет 

2.91. Назначение пособия семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет

- заявление

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

- два свидетельства о рождении: одно на ребенка в возрасте до 3 лет и одно на ребенка в возрасте от 3 до 18 лет (для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, – при наличии таких свидетельств)

- справка о том, что гражданин является обучающимся, – представляется на ребенка в возрасте от 3 до 18 лет, обучающегося в учреждении образования (в том числе дошкольного)

- копия решения суда об усыновлении – для семей, усыновивших детей

- копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об установлении опеки (попечительства) – для лиц, назначен-ных опекунами (попечителями) ребенка

- свидетельство о заключении брака – в случае, если заявитель состоит в браке

- копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, – для неполных семей

- справка о периоде, за который выплачено пособие по беременности и родам, – для лиц, которым пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначается со дня, следующего за днем окончания периода освобождения от работы (службы), учебы, установленного листком нетрудоспособности по беременности и родам

- выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) или иные документы, подтверждающие их занятость, – в случае необходимости определения места назначения пособия

- справка о размере пособия на детей и периоде его выплаты – в случае изменения места выплаты пособия или назначения пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет другому родственнику или члену семьи ребенка (детей), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и не являющимся ребенку (детям) матерью (мачехой) или отцом (отчимом)

10 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц

на срок до даты наступления обстоятельств, влекущих прекращение выплаты пособия

2.12. Назначение пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей

- заявление

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

- свидетельства о рождении несовершеннолетних детей (представляются на всех детей) (для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, – при наличии таких свидетельств)

- копия решения суда об усыновлении – для семей, усыновивших детей

- копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об установлении опеки (попечительства) – для лиц, назначен-ных опекунами (попечителями) ребенка

- удостоверение инвалида либо заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии об установлении инвалидности – для ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет

- удостоверение инвалида – для матери (мачехи), отца (отчима), усыновителя, опекуна (попечителя), являющихся инвалидами

- справка о призыве на срочную военную службу – для семей военнослужащих, проходящих срочную военную службу

- свидетельство о заключении брака – в случае, если заявитель состоит в браке

- копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, – для неполных семей

- копия решения суда об установлении отцовства – для семей военнослужащих, проходящих срочную военную службу

- справка о том, что гражданин является обучающимся (представляется на всех детей, на детей старше 14 лет представляется на дату определения права на пособие и на начало учебного года)

- выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) или иные документы, подтверждающие их занятость

- сведения о полученных доходах за 6 месяцев года, предшествующего году обращения, – для трудоспособного отца (отчима) в полной семье, родителя в неполной семье, усыновителя, опекуна (попечителя) 

- справка о размере пособия на детей и периоде его выплаты – в случае изменения места выплаты пособия

10 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций - 1 месяц

по 30 июня или по 31 декабря календарного года, в котором назначено пособие, либо по день достижения ребенком 16-, 18-летнего возраста

2.19. Выдача справки о выходе на работу, службу до истечения отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и прекращении выплаты пособия

5 дней со дня обращения

бессрочно

2.24. Выдача справки о необеспеченности ребенка в текущем году путевкой за счет средств государственного социального страхования в лагерь с круглосуточным пребыванием

5 дней со дня обращения

бессрочно

2.25. Выдача справки о нахождении в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

5 дней со дня обращения

бессрочно

2.44. Выдача справки о невыделении путевки на детей на санаторно-курортное лечение и оздоровление в текущем году

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

5 дней со дня обращения

бессрочно

Адказны – намеснік дырэктара Мароз Вольга Аляксандраўна (зав. Палявы, 2а, каб. № 202, тэл. 8 (017) 358 87 09). Час працы: панядзелак-чацвер – 09.00-18.00, пятніца – 11.15-19.00, абед – 13.00-13.45

2.13. Назначение пособия по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет)

листок нетрудоспособности

10 дней со дня обращения, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций и (или) получения дополнительной информации, необходимой для назначения пособия, – 1 месяц

на срок, указанный в листке нетрудоспособности

2.16. Назначение пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае его санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации

листок нетрудоспособности

10 дней со дня обращения, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций и (или) получения дополнительной информации, необходимой для назначения пособия, – 1 месяц

на срок, указанный в листке нетрудоспособности

Адказны — бухгалтар Ярмольчык Ксенія Ігараўна (адміністрацыя Ленінскага раёна, вул. Маякоўскага, 83, каб. 404, тэл. (017) 373 47 80). Час працы: панядзелак-чацвер – 08.45-17.00, пятніца – 08.45-15.45, абед – 13.00-14.00

2.4. Выдача справки о размере заработной платы (денежного довольствия)

-

5 дней со дня обращения

бессрочно

2.18. Выдача справки о размере назначенного пособия на детей и периоде его выплаты

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

5 дней со дня обращения

бессрочно

2.20. Выдача справки об удержании алиментов и их размере

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

5 дней со дня обращения

бессрочно

2.29. Выдача справки о периоде, за который выплачено пособие по беременности и родам

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

3 дня со дня обращения

бессрочно

2.35. Выплата пособия (материальной помощи) на погребение

- заявление лица, взявшего на себя организацию погребения умершего (погибшего) 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя  справка о смерти - в случае, если смерть зарегистрирована в Республике Беларусь 

- свидетельство о смерти - в случае, если смерть зарегистрирована за пределами Республики Беларусь

- свидетельство о рождении (при его наличии) - в случае смерти ребенка (детей) 

- справка о том, что умерший в возрасте от 18 до 23 лет на день смерти являлся обучающимся или воспитанником учрежде-ния образования, - в случае смерти лица в возрасте от 18 до 23 лет

1 рабочий день со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций - 1 месяц

единовременно

18.13. Выдача справки о доходах, исчисленных и удержанных суммах подоходного налога с физических лиц

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

в день обращения

бессрочно

Адказны — сакратар Шчэрбіч Валерыя Аляксандраўна (зав. Палявы, 2а, каб. 104, тэл. (017) 310 35 24). Час працы: панядзелак-чацвер – 09.00-17.45, абед – 13.00-13.45.

6.3. Выдача справки о том, что гражданин является обучающимся или воспитанником учреждения образования (с указанием иных необходимых сведений, которыми располагает учреждение образования) 

-

в день обращения

6 месяцев

Раздзелы сайта